Energirådgivning från MT
Start      Teori      Utdrag ur protokoll      Bilder      Energirådgivning      Energideklaration     
 

Energideklaration

Bakgrund

Sveriges riksdag antog i juni 2006 lagen om energideklarationer, vars mål är att minska en byggnads energianvändning. Från årsskiftet 2008/2009 gäller den vid försäljning av villor. Med lagen vill man hjälpa till att uppnå ett miljömål, som innebär att totala energianvändningen ska minska med 20 % till 2020 och med 50 % till 2050 baserat på 1995 års förbrukning.

Bakgrunden till lagen om energideklarationer är ett EU-direktiv, som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. Det ska leda till att minska EU:s beroende av importerad energi och därmed ge ett mer hållbart samhälle med minskade utsläpp.

Energideklaration

Energideklarationen är en beskrivning av en bestämd byggnads energianvändning, den visar hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Med energideklarationen lämnas också uppgift om energiprestandan för jämförbara byggnader enligt Boverkets normer. Med de uppgifter som framkommer vid besiktningen (se nedan) fastställs enligt schabloner energiåtgången för hushåll, varmvatten resp. uppvärmning och därefter husets s.k. energiprestanda angivet i kWh/m2,år.

Om byggnadens energiförbrukning kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt utan att inomhusmiljön påverkas negativt, skall rekommendationer för energibesparande åtgärder lämnas.

Energideklarationen registreras hos Boverket och är giltig i 10 år.

Besiktning och åtgärdsförslag

För att kunna upprätta en energideklaration görs först en besiktning av fastigheten. Vid besiktningen fastställs Atempen, vilket är den totala golvytan för utrymmen som året runt är uppvärmda till över 10 °C, d.v.s. i princip hela fastighetens golvyta innanför ytterväggarna. Dessutom inspekteras det s.k. klimatskalet, vilket är väggar, vindsisolering, fönster och dörrar med avseende på typ, skick, tjocklek m.m. Typ av uppvärmning och ventilation noteras också vid besiktningen, liksom övriga förhållanden som påverkar fastighetens energiförbrukning.

Besiktningen ligger till grund för bedömningen av eventuella rekommendationer till minskad energiförbrukning. För vilka rekommendationer till energibesparing som än kan vara aktuella bör man alltid anlita en fackman för en slutlig utvärdering av lämpligheten innan åtgärderna genomföres. Det finns inga krav på att genomföra föreslagna åtgärder, men det kan vara intressant att följa upp då de anses kunna vara lönsamma.

Förutom energideklarationen upprättas också ett protokoll från besiktningen.

 
 
 
 
Mälardalens Termografitjänst AB
Oppeby Gård, Äppelbo
611 94 Nyköping
Tel 0730-33 96 28 info@varmefotografering.se